Ԥониҷала имҩаԥгаз аоперациа ҷыдаан жәаҩык аанкылоуп
Ԥониҷала имҩаԥгаз аоперациа ҷыдаан жәаҩык аанкылоуп

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аусуҩцәа Ԥониҷала аоперациа ҷыда мҩаԥыргеит.

Иҟоу адыррақәа рыла, аоперациа ҷыдаан анаркоацәгьаура иадҳәалоу жәаҩык аанкылоуп.

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аҟынтә ишаарыцҳаз ала, аоперациа иазку адыррақәа ԥыҭраамҭак ашьҭах ларҵәахоит.