Ҭырқәтәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, арҭ амшқәа рзы Ҭырқәтәылеи, Украинеи, Урыстәылеи ЕАР-и реиԥылара мҩаԥысыр ҟалап
Ҭырқәтәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, арҭ амшқәа рзы Ҭырқәтәылеи, Украинеи, Урыстәылеи ЕАР-и реиԥылара мҩаԥысыр ҟалап

Агуманитартә зҵаарақәа рзы аконтакттә гәыԥ аҳәаақәа ирҭагӡаны, арҭ амшқәа рзы Ҭырқәтәылеи, Украинеи, Урыстәылеи ЕАР-и реиԥылара мҩаԥгар ҟалап, – ари атәы аанацҳаит ателееилахәыра TRT Haber.

Иҟоу адыррақәа рыла, ЕАР агуманитартә зҵаарақәа рзы аконтакттә гәыԥ аԥҵара иазкны ажәалагала амоуп, ари аконтекст аҿы Ҭырқәтәылеи, Украинеи, Урыстәылеи  реиҿцәажәара арҭ амшқәа рзы нагӡахар ҟалап. Аганқәа  атехникатә аиԥылара мҩаԥыргар ҟалап, – иануп аинформациа аҿы.

TRT Haber адипломатиатә хыҵхырҭақәа ахымца аанкылара иазку аиҿцәажәара аҳәаақәа ирҭагӡаны  ашәарҭадара агарантиақәа рыхцәажәеит.

Акомментари аҟаҵара