Ҭинатин Берӡенишвили афорум  EPRA дспикеруп
Ҭинатин Берӡенишвили афорум  EPRA дспикеруп

 

Қырҭтәыла Актәи аканал агенералтә директор Ҭинатин Берӡенишвили  —  Арегулиациатә органқәа европатәи аплатформа  (EPRA) дспикеруп.

Ҭинатин Берӡенишвили афорумаҿ дықәгылеит атематикатә сессиа  «АИХи ауаажәларра ирыхәаша аинформациеи» аҳәаақәа ирҭагӡаны.

Аилатәара ахантәаҩыс даман  EPRA авице-ахада, АИХ ррегулиациазы норвегиатәи агентра агенералтә директор Мари Велсанд.

Афорум иалахәып 52 арегулиациатә органқәа рҟынтә 160ҩык ахаҭарнакцәа.

Осло имҩаҧысуа афорум нагӡахоит рашәара 3-нӡа.