Ҭинаҭин Берӡенишвили Қырҭтәыла иҟоу Азербаиџьан ацҳаражәҳәаҩ   Фаиг Гулиев диҧылеит
Ҭинаҭин Берӡенишвили Қырҭтәыла иҟоу Азербаиџьан ацҳаражәҳәаҩ   Фаиг Гулиев диҧылеит

Қырҭтәыла Актәи аканал даҭааит Қырҭтәыла иҟоу Азербаиџьан ацҳаражәҳәаҩ  Фаиг Гулиев.

Иара аканал агенералтә директор Ҭинаҭин Берӡенишвили дылҧылеит. Аиҧылара рхы аладырхәит ажәабжь ҿыцқәа рзы амаҵзура адиректор Гьаргь Гвимраӡеи апроект  «Ахкырацәаратә Қырҭтәыла» анапхгаҩы  Рамила Алиевеи.

Ацҳаражәҳәаҩ  Актәи аканал апроект  «Ахкырацәаратә Қырҭтәыла» аусуратә гәыҧ русушьеи, Қырҭтәыла амилаҭтә аиҵара ахаҭарнакцәа аинформациа рыҭара иазку аҳасабтәи, аетникатәи арелигиатәи аиҵара Ауаажәларратә дырраҭара есымшатәи аусураҿы рҽалархәреи  иадҳәалоу азҵаарақәа ирызкны аинформациа иоуит.

Қырҭтәыла Актәи аканал агенералтә директор Ҭинаҭин Берӡенишвили ишылҳәаз ала, аиҧылараҿы ирзааҭгылеит  ҩ-тәылак реизыҟазаашьақәа рзы аҵакы ду змоу азҵаарақәа.