Ҭинаҭин Берӡенишвили  - Иахьа Баҭым имҩаҧысуа ауснагӡатә -  асезон аихшьаалеи   ҳаҧхьаҟатәи ателеефир  азаалаҳәареи ауп
Ҭинаҭин Берӡенишвили  - Иахьа Баҭым имҩаҧысуа ауснагӡатә -  асезон аихшьаалеи   ҳаҧхьаҟатәи ателеефир  азаалаҳәареи ауп

«Аҧхынра зегьы мышкала» —  Актәи аканал Баҭым имҩаҧнаго ахәыҷтәы фестиваль ду ауп. Амшцәгьа амшала, афестиваль, абульвараҿ акәымкәа, Баҭым Аҧхынтәи атеатр аҿы имҩаҧысуеит, аконцерт иалагоит асааҭ  20:00 рзы.

Ауаажәларратә дырраҭара агенералтә директор Ҭинаҭин Берӡенишвили ишылҳәаз ала,  ақәоура амшала апланқәа рыҧсахит,  аха, агәалаҟазаара аҽамҧсахит. Ашәҟәаҧхьара афестиваль  «Ашәҟәықәҵарҭа» мҩаҧысуеит, хара имгакәа  «Ранина» алахәылацәа рконцерт иалагоит.

«Иаҵшьны иазгәасҭар сҭахуп апроект  «Ашәҟәышьҭаҵарҭа» абзоурала, иаҳа ирацәаны ахәыҷқәеи адуцәеи ашәҟәаҧхьара иазҿлымҳахеит. Апроект иалахәып зқьҩыла ашколхәыҷқәа.  Ауаажәларратә дырраҭара аҧыжәрақәа иреиуп адырреи аҵареи, уи ҳформатҵәҟьоуп ҳәа сгәы иаанагоит.  36ҩык аҿар  аҵаразы Кембриџьҟа идәықәлахьеит,  27ҩык рҽазыҟарҵоит. Ари апроект иазкны иуҳәаша рацәоуп. Иара убас,  «Ранина» — уи баша амузыкатә проектым, уи агьама ашьақәыргылареи апатриотизми,  аҧсадгьыли ашәеи рахь абзиабареи аарҧшра  аформоуп, ахәаҧшцәагьы уи гәарҭеит ҳәа сгәы иаанагоит», — илҳәеит Ҭинатин Берӡенишвили.

Ҭинаҭин Берӡенишвили  ишылҳәаз ала, иахьа Баҭым имҩаҧысуа ауснагӡатә –  асезон аихшьаалеи   ҳаҧхьаҟатәи ателеефир  азаалаҳәареи ауп.  Цәыббра инаркны ахәаҧшцәа аефир ҿыц рыдаргалоит, аспорттә хҭысқәеи, арккаратә дырраҭарақәеи, ақырҭуа амилаҭтә аалыҵи, егьырҭ аиҭакрақәеи рыла.