Ҭинаҭин Берӡенишвили "АиБи Мҭиеби" аҵаҩцәа дырԥылеит
Ҭинаҭин Берӡенишвили "АиБи Мҭиеби" аҵаҩцәа дырԥылеит

Ҭинаҭин Берӡенишвили “АиБи Мҭиеби” аҵаҩцәа дырԥылеит. Аиаҳабыратә классқәа рҿы итәоу аҵаҩцәа рзы, – “Иба аԥеиԥш” апроект ҿыц  аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла Актәи аканал адиректор хада Ҭинаҭин Берӡенишвили “АиБи Мҭиеби” даҭаан, агуманитартә школ аҵаҩцәа рҟны аинтерес зҵоу аиԥылара мҩаԥылгеит.

Аиԥыларахықәкыс аман ателехәаԥшратә профессиақәа раарԥшра, наҟ-наҟ ателехәаԥшарҿ апрактикатә усура аформат аҿы ари аусзура аҵаҩцәа рырбара, ажурналисттә занааҭ зеиԥшроу аарԥшра.

Аиԥылараҿ ишьаҭаркын “АиБи Мҭиебии” Қырҭтәыла Актәи аканали наҟ-наҟтәи русеицура.

Аиԥылара Актәи аканал ахылаԥшратә хеилак алахәыла Гиа Мурӷулиа иԥшьгарала мҩԥаган.