Ҭеа Ахвледиани иҧсыз Даҭа Ванишвили иҭаацәара дрыдашшылеит
Ҭеа Ахвледиани иҧсыз Даҭа Ванишвили иҭаацәара дрыдашшылеит

 

Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи азҵаарақәа рзы аҳәынҭқарратә министр Ҭеа Ахвледиани, Хурвалеҭи ақыҭашҟа днеины,  ампыҵахалатә цәаҳәа нхыҵ иҧсыз Даҭа Ванишвили иҭаацәара дрыдашшылеит.

Ҭеа Ахвледиани арҭ ауаа проблемақәас ирымоу еилылкаан, аҳәынҭқарра аҟынтә ацхыраара иақәлыргәыҕит.

Ванишвилиаа рҿы Ҭеа Ахвледиани длыцын Шида Қарҭли арегион аҿы аҳәынҭқарра ахаҭарнак Мамука Сагареишвили.

Даҭа Ванишвили Хурвалеҭи ақыҭаҿ, ампыҵахалатә цәаҳәа нхыҵ дыҧсит.