Ҭамар Корӡаиа  - Оппозициаа аҭакҧхықәра шрыду рдыруеит, ҳара апарламент иадаагалароуп 12 пункт рынагӡара иацхрааша азакәанпроектқәа
Ҭамар Корӡаиа  - Оппозициаа аҭакҧхықәра шрыду рдыруеит, ҳара апарламент иадаагалароуп 12 пункт рынагӡара иацхрааша азакәанпроектқәа

 Оппозициаа аҭакҧхықәра шрыду рдыруеит, ҳара  180 мшгьы ҳзаанымхеит, ҳара изаамҭанытә асессиақәа рҿы аусхәаҧштә аус адааулароуп,  апарламент иадаагалароуп 12 пункт рынагӡара иацхрааша азакәанпроектқәа», — илҳәеит аоппозициатә депутат Ҭамар Корӡаиа.

Лара лажәақәа рыла, аоппозициаа,  Еврокомиссиа ишьақәнаргылаз 12 пункт рынагӡаразы аҧхынразгьы аусура иазыхиоуп.

«Атәыла анапхгара ҳреиҧшымкәа,  ҳгәы ишаанаго ала,   аҧхынразгьы аус аауроуп.   «Ақырҭуа гәахәтәы» алахәылацәа ишырҳәаз ала,  акандидат астатус рҭахуп,  адеполиаризациа рҭахуп,  убри аҟынтә,  ҳара ираҳҳәеит,  шәааи,  аҧхынразгьы аус аауп ҳәа.  Иракли Кобахиӡе ихаҭа,  џьара дтәаны,  аҩра даҿуп уи адемократиатә процессым ҳәа,  убри аҟынтә,  иҭахызар,  ддәылҵны, дҳадтәалароуп ҳәа сгәы иаанагоит,  аха,  иара уи ҟаиҵом», — илҳәеит Корӡаиа.

 

Акомментари аҟаҵара