Ҭамар Габуниа  - Зцәа зтәым аҳәсеи урҭ рҳақьымцәеи рахь даҽазнык ааԥхьара ҟаҳҵоит алаҵа  иахырымгарц
Ҭамар Габуниа - Зцәа зтәым аҳәсеи урҭ рҳақьымцәеи рахь даҽазнык ааԥхьара ҟаҳҵоит алаҵа иахырымгарц

Агабзиарахьчара аминистр лхаыуа амар Габуниа лажаа рыла, зца зтәым аҳәса рвакцинациа активла мҩаԥгахароуп.

“Зцәа зтәым аҳәса рвакцианциа аҵак ду змоу зҵаароуп, урҭ рыззегьы алаҵақәа ирызкны аинформациа иаша роуроуп. Атренинг ҳалагахьеит, зцәа зтәым аҳәса ииашоу аинформациа анроулак, хырԥашьа амамкуа “Фаизер” алаҵа ҟарҵарц азы. Зцәа зтәым аҳәсеи урҭ рҳақьымцәеи рахь даҽазнык ааԥхьара ҟаҳҵоит алаҵа иахырымгарц,” – Ҭамар Габуниа.