Ҭамар Габуниа - Рашәаразы Қырҭтәыла 43000 адоза "Астразенека" аиуеит
Ҭамар Габуниа - Рашәаразы Қырҭтәыла 43000 адоза "Астразенека" аиуеит

Қырҭтәыла Агәабзиарахьчара аминистр лхаҭыԥуаҩ Ҭамар Габуниа ишаалыцҳаз ала, рашәаразы Қырҭтәыла 43000 адоза “Астразенека” аиуеит.

Аминистр лхаҭыԥуаҩ лажәақәа рыла, егьырҭ алаҵақәа ирызку адыррақәа макьана рымам.

“Рашәаразы атәыла иацҵаны 43000 адоза “Астразенека” аиуеит “Ковакс” аплатформа аҟынтә.

Егьырҭ алаҵақәа рдозақәеи рауира арыцхәи ирызку адыррақәа макьана ҳамам,” – илҳәеит Ҭамар Габуниа.