Ози Осборн аҵыхәтәантәи турне амҩаҧгара игәы иҭоуп
Ози Осборн аҵыхәтәантәи турне амҩаҧгара игәы иҭоуп

Алегендартә англыз амузыкант Ози Осборн 2018 шықәсазы аиҧырҵратә адунеитә турне амҩаҧгаиа игәы иҭоуп. Ари атәы аанацҳауеит RollingStone.

“Ажәлар исазҵаауеит уанбааҧсо ҳәа. Ари аҵыхәтәантәи стурне иҟалоит, аха знызынла амузыкатә шоуқәа рҽалархәра насыгӡоит,” – иҳәеит ашәаҳәаҩ.

Ози Осборн адунеитә итурне 2018 шықәсазы далагоит, уи ихыркәшоит 2020 шықәсазы. Атурне аҳәаақәа ирҭагӡаны Осборн Мексикеи, Аргентинеи, Бразилиеи Европатәи атәылақәеи рҿы аконцертқәа мҩаҧигоит.