მონაცემთა დაცვა

მონაცემთა დაცვა ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის დროს ტელეფონით კენჭისყრაში მონაწილეობისას

როგორ ვამუშავებთ ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის დროს ტელეფონით კენჭისყრაში მონაწილის პირად ინფორმაციას და თქვენი უფლებები მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მიხედვით.

 

ვინ არის პასუხისმგებელი მონაცემთა დამუშავებაზე და ვინ არის ჩემი საკონტაქტო პირი?

მონაცემთა დამუშავების მაკონტროლებელია

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 ქ. კიოლნი, გერმანია
ჩვენი კომპანიის მონაცემთა დაცვის თანამშრომლის ელ. ფოსტის მისამართია: [email protected]

 

რა წყაროებსა და მონაცემებს გამოვიყენებთ?

დავამუშავებთ მხოლოდ თქვენს პირად მონაცემებს, რომლებსაც მივიღებთ თქვენ მიერ ტელეფონით ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ხმის მიცემისას სახმელეთო ან მობილური სატელეფონო ქსელის ოპერატორთან დაკავშირებით.

ასეთ დროს თქვენგან მოვიპოვებთ მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ მონაცემებს:

  • თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი (ინტეგრირებული მომსახურების მქონე მობილური ციფრული ქსელის აბონენტის ნომერი);
  • სატელეფონო კენჭისყრაში თქვენი მონაწილეობის თარიღი და დრო;
  • თქვენი სახმელეთო ან მობილური სატელეფონო ქსელის ოპერატორის სახელწოდება;
  • თქვენი ხელშეკრულების ტიპი (წინასწარი გადახდით, ხელშეკრულებით) ქსელის ოპერატორთან.

 

რა მიზნით და რომელი კანონის საფუძველზე დამუშავდება თქვენი მონაცემები?

დავამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს ევროკავშირის მონაცემთა დამუშავების ზოგადი რეგულაციისა (GDPR) და მონაცემთა დაცვის შესახებ გერმანიის  ფედერალური კანონის (BDSG) შესაბამისად, რა დროსაც გავითვალისწინებთ ინტერესთა ბალანსს (GDPR მუხლი 6, პუნქტი 1).

 

ვის გადაეცემა ჩემი მონაცემები?

კომპანიაში თქვენი მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება იმ დეპარტამენტებისთვის, რომელთაც ის ესაჭიროება კომპანიის მიერ სახელშეკრულებო და საკანონმდებლო ვალდებულებების შესასრულებლად. ჩვენთვის მომსახურების გამწევებმა შესაძლოა ასევე მიიღონ მონაცემები ზემოხსენებული მიზნით, კონფიდენციალობის დაცვისა და პატიოსნების პრინციპების ვალდებულებით. მაგ: ხსენებულნი შეიძლება იყვნენ საინფორმაციო თუ სატელეკომუნიკაციო მომსახურების გამწევნი.

პირადი მონაცემები ჩვენი კომპანიის ფარგლებს გარეთ არ გავრცელდება. ვინაიდან ჩვენ არ ვართ ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის დროს სატელეფონო კენჭისყრის ორგანიზატორი, მას ატარებს ევროპის მაუწყებელთა კავშირი (შვეიცარია, ჟენევა, Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Geneva), Switzerland), მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მიხედვით, ჩვენ ვაკონტროლებთ მონაცემთა დამუშავებას (GDPR, მუხლი 4, პუნქტი 7) ტელეფონით კენჭისყრის დროს, ამიტომაც ევროპის მაუწყებელთა კავშირს მივაწვდით მხოლოდ სატელეფონო კენჭისყრის ანონიმურ შედეგებს.

 

გადაეცემა თუ რა მონაცემები მესამე ქვეყანას ან საერთაშორისო ორგანიზაციას?

თქვენი პირადი მონაცემები მესამე ქვეყნებს არ გადაეცემა.

 

რამდენ ხანს შეინახავთ ჩემს მონაცემებს?

თქვენს პირად მონაცემებს დავამუშავებთ და შევინახავთ იმდენ ხანს, რამდენიც საჭიროა ჩვენი სახელშეკრულებო და კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

როდესაც მონაცემები აღარ იქნება საჭირო სახელშეკრულებო თუ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად, ისინი რეგულარულად წაიშლება, თუ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, არ გახდა საჭირო მათი შემდგომი დამუშავება შემდეგი მიზნებით:

  • სავაჭრო და საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ინფორმაციის დაცვის ვალდებულებების შესრულება;
  • გერმანიის სავაჭრო კოდექსი (HGB); საგადასახადო კოდექსი (AO) და კანონი ფულის გათეთრების შესახებ (GwG). ამ კანონების მიხედვით, ინფორმაციის არქივირებისა და დოკუმენტირების ვადაა 2-10 წელი.

 

რა უფლებები გამაჩნია მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით?

GDPR მე-15 მუხლის თანახმად, სატელეფონო კენჭისყრის თითოეულ მონაწილეს აქვს ინფორმაციის მიღების უფლება; ინფორმაციის შესწორების უფლება (GDPR მე-16 მუხლი); ინფორმაციის წაშლის უფლება (GDPR მე-17 მუხლი); დამუშავების შეზღუდვის უფლება (GDPR მე-18 მუხლი); პროტესტის გამოთქმის უფლება (GDPR მე-21 მუხლი) და მონაცემების გადატანის უფლება (GDPR მე-20 მუხლი).

გარდა ამისა, შეგიძლიათ შეიტანოთ საჩივარი მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოში.

ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაიტანოთ თქვენი თანხმობა ჩვენ მიერ თქვენი პირადი მონაცემების დაცვაზე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თანხმობის გატანა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მომავალში. თანხმობის გატანა უკვე დამუშავებულ მონაცემებს არ ეხება.

 

ვართ თუ არა ვალდებული, მოგაწოდოთ მონაცემები?

სატელეფონო კენჭისყრაში მონაწილეობისთვის უნდა მოგვაწოდოთ ზემოხსნებული პირადი მონაცემები.

 

ხდება თუ არა გადაწყვეტილების მიღება ავტომატურად?

საქმიანი ურთიერთობის დაწყებისას, მიმდინარეობისას ან დასრულებისას, ზოგადად, სრულად ავტომატიზირებულ გადაწყვეტილებას არ ვიღებთ (GDPR მე-22 მუხლი) და არც პროფილირებას ვახორციელებთ.

 

მაქვს თუ არა გაპროტესტების უფლება?

ინფორმაცია პროტესტის გამოთქმის უფლების შესახებ GDPR 20-ე მუხლის თანახმად.

 

კონკრეტულ შემთხვევაში პროტესტის გამოთქმის უფლება

კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, გაქვთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით ნებისმიერ დროს გაპროტესტების უფლება (GDPR მუხლი 6, პუნქტი 1, ქვეპუნქტი „ვ“ „მონაცემთა დამუშავება ინტერესთა ბალანსის გათვალისწინებით“).

პროტესტის შემთხვევაში აღარ დავამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს, თუ ვერ მივუთითებთ მათი დამუშავების სავალდებულო საკანონმდებლო მოთხოვნას, რომელსაც თქვენს ინტერესებთან, უფლებებსა და თავისუფლებებთან შედარებით უპირატესი მნიშვნელობა ენიჭება ან იგი საჭიროა სარჩელის შესატანად, განსახორციელებლად და დასაცავად.

 

პრეტენზიის მიმღები

შეგიძლიათ არაოფიციალურად გამოხატოთ პროტესტი გრაფაში „პროტესტი“ თქვენი ვინაობის, მისამართისა და დაბადების თარიღის მითითებით და გააგზავნოთ იგი მისამართზე:

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 ქ. კიოლნი, გერმანია

[email protected]