Տեգ: Աբասթումանիի աստղադիտարանի համար հայտարարվել է մրցույթ