Адырга: АДУНЕИАҾЫ

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус 24 471-ҩык рыдбалан, 796-ҩык иԥсит
Тунис аԥшҳәаҿы аҕба аӡааҟәрылара аан  17ҩык иреиҵамкәа ҭахеит
Џьо Баиден адәныҟаполитикатә маҵзураҭыҧқәа рзы акандидатцәа иқәиргылеит
Тоиво Клаар - Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рҳәааҿ аҭагылазаашьа цәгьоуп, аганқәа рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит аҽынкылара аадырԥшырц
АИХ рдыррақәа рыла, Нато амазаныҟәгаҩ хада иҭыԥ азы хҩык аҳәса ркандидатурақәа иқәдыргылар ҟалап
Шарль Мишель – Евроеидгыла Аахыҵ Кавказ аҿы апроблемақәа рҭыҧқәҵара апроцесс активла алахәызаара иазыхиоуп
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 162-ҩык рыдбалан, 106-ҩык ачымазара иалҵит
Еврокомиссиа, ЛГБТИ рзинқәа реилагара амшала, Венгриеи Польшеи ирҿагыланы, аӡбарҭашҟа ашшыҧхьыӡ  аланаҵеит
Германтәыла аӡхыҵра амшала иҭахаз ауаа рхыҧхьаӡара шьҭыҵит  33ҩык рҟынӡа
Џьорџь Буш  - Ангела Меркели сареи зегьы реиҳа идуу аполитикатә аимак ҳабжьалеит Қырҭтәыла ала НАТО алаларазы азыҳәамҭа аҟаҵара апроцесс иадҳәаланы
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 163-ҩык рыдбалан,  126-ҩык ачымазара иалҵит
Аҩны шкәакәаҿ Џьо Баидени Ангела Меркели реилацәажәарақәа мҩаԥысуеит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 146 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 73-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус арекорд рбага аарԥшын, аҿкы 23 827-ҩык рыдбалан, 21 269-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 159-ҩык рыдбалан
Абжьқәа 99% рыԥхьаӡараан ишеилкаахаз ала, Молдова апарламенттә алхрақәа рҿы Маиа Санду лпартиа 52.4% аиуит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 136 афакт ҿыцқәа аарҧшын
ЕАШ ахада игәаанагарала, урыстәылатәи агазмҩангага "Северныи поток 2" аргылара "ицәгьоу аилаӡароуп"
Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 23 962-ҩык, 725-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 140-ҩык рыдбалан, 53-ҩык ачымазара иалҵит