Адырга: АУААЖӘЛАРРА

Қырҭтәылa aкоронaвирус aмшaлa иҧсит дaҽa 7-ҩык aпaциентцәa
Қырҭтәылa aкоронaвирус аарԥшра 7 мштәи аҵоура арбага 2.01% иаҟароуп
Қырҭтәылa aкоронaвирус 464 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп, 454-ҩык aпaциентцәa aчымзaрa иaлҵит
Ахакерцәа 533 миллионҩык «Феисбук» аханхәаҩцәа хазхаҭалатәи ринформациа ирӷьычын, аинтернет аҿы аладырҵәеит, урҭ иреиуоуп Қырҭтәыла иҟоу ахархәаҩцәагьы
Хәылбыҽхан аиҭаҵра иазку аԥкра аԥыхра зҭаху атәылауаа акциа мҩаԥыргоит
Саломе Зурабишвилии Иракли Ӷарибашвилии Анзор Ерқомаишвили ипанихидахь инеит
Иԥсҭазаара далҵит Гурам Дочанашвили
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 331 Қарҭ иаарҧшын, 56 - Имереҭи , 51 - Аҷара
Қырҭтәылa aкоронaвирус 580 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп, 326-ҩык aпaциентцәa aчымзaрa иaлҵит
Қырҭтәылa aкоронaвирус aмшaлa иҧсит дaҽa 6-ҩык aпaциентцәa
Қырҭтәылa aкоронaвирус аарԥшра 7 мштәи аҵоура арбага 1,85% иаҟароуп
Қырҭтәыла китаитәи алаҵа «Sinopharm» 100 000 доза ааргеит [авидео]
"Ақырҭуа гәахәтәы" аофис аԥхьа, акциа алахәылацәа шьоукы ааныркылеит
55 шықәса еиҳаны изхыҵуа атәылауаа авакцинациазы аҭаҩра иахьа, асааҭ 18:00 инаркны ирылшоит
Уаҵәы Қырҭтәыла китаитәи алаҵа «Sinopharm» 100 000 доза аиуеит
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 281 Қарҭ иаарҧшын, 78 - Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла, 45 - Аҷара
Қырҭтәылa aкоронaвирус аарԥшра 7 мштәи аҵоура арбага 1,73% иаҟароуп
Қырҭтәылa aкоронaвирус aмшaлa иҧсит дaҽa 13-ҩык aпaциентцәa
Қырҭтәылa aкоронaвирус 529 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп, 326-ҩык aпaциентцәa aчымзaрa иaлҵит
Амиран Гамҟрелиӡе иҟаиҵаз аҳәамҭала, 18 шықәсанӡа атәылауаа акоронавирус азы алаҵақәа рзыҟаҵара иалагоит ҳәа адырра имцуп