Адырга: АУААЖӘЛАРРА

Ауаажларратә дырраҭараҿы зылшарақәа маҷу ауааҧсыра рыдгылара иазку апроект иалагоит
Ҭамар Габуниа ишаалыцҳаз ала, апрепарат  «Синофарм» ала авакцинациазы ауаа ашәҟәы рҭаҩра иалагоит мшаҧы  27 инаркны
Қырҭтәылеи Израили рыбжьара авиареисқәа рхырхарҭақәеи рхыҧхьаӡареи ацлоит
Қырҭтәыла Акаталикос-Патриарх Шәамахьтәыла ахада диҧылеит
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 641 Қарҭ иаарҧшын, 109 - Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла, 97 - Аҷара
Қырҭтәылa aкоронaвирус 1 077 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп, 442-ҩык aпaциентцәa aчымзaрa иaлҵит
Қырҭтәылa aкоронaвирус аарԥшра аҵоура 7 мштәи арбага 2,04% иаҟароуп
Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит даҽа ааҩык апациентцәа
Аиммунизациазы аилак аилатәараҿы  Sinopharm ала аиммунизациа алагара азҵаара иалацәажәоит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 52 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Қырҭтәыла Актәи аканал, ииашоу аконструктивтә медиа ҳасабала,  "Намахвантәи  ГЕС" апроцесс иалахәы аганқәа зегьы адискуссиазы аформат рыднагалоит
Каха Калаӡе – Ашәахьа инаркны аусуратә режим сазыхынҳәуеит, Қарҭ азы зҵакы дуу апроектқәа рынагӡара ҳаицалагоит
Амилаҭтә      статистикатә маҵзура адыррақәа рыла, аусура зылшо ахацәа рзы  хәажәкыразы Қырҭтәыла ахныҟәгаратә минимум иазҳаит    201,0 лари аҟынӡа
Акоронавирус факт ҿыцқәа рҟынтә  538 Қарҭ аарҧшуп, 119 – Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла, 103 – Аҷара
Қырҭтәылa aкоронaвирус 1030 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп, 706-ҩык aпaциентцәa aчымзaрa иaлҵит
Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит бжьҩык апациентцәа
 Гумаҭи  ақыҭаҿ «Намахвантәи ГЭС» аҿагыларатә акциа мҩаҧысуеит
«Намахвангес» аргылара иаҿагыло ауааԥсыра шьыжьымҭанӡа Қәҭешьтәи ацентртә ашҭаҿ иаанхоит
Ахатәы бызшәа амш инамаданы Актәи аканал ажурналист Рамилиа Алиева аҳамҭа ланашьан
Амиран Гамҟрелиӡе – Атәылаҿ ахԥатәи ацәқәырԥа алагахьеит, афактқәа зегь реиҳа ирацәаны Қарҭ, Аҷара, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла аарԥшуп, аха афактқәа зехьынџьара рацәахеит