Адырга: АСПОРТ

Лаша Беқаури – аӡиудо азы Европа чемпионуп
Хвича Кварацхелиа – ақырҭуа ашьапылампыл аҭоурых аҿы зегьы реиҳа зыхә дуу хәмарҩуп #1TVSPORT
Европа ачемпионат  2021  -  Лаша Талахаӡе адунеи арекордқәа 2, ахьтәы медалқәа 3.
Иахьа Лаша Талахаӡеи Иракли Турманиӡеи атлетика хьанҭа азы Европа ачемпионат  ахыҕәрашьҭых аҿы ицәырҵуеит
Атлетика хьанҭа азы Европа ачемпионат аҿы Давиҭиӡе ахьтәи медалки араӡнытә ҩмедалки иоуит [авидео] #1TVSPORT
Қырҭтәыла абалл аиуит
Иахьа «Аџьархьыӡрацаҩцәеи» аеллинцәеи еиҿагылоит  - ишиашоу арепортаж Актәи аканал аҿы
Қырҭтәыла Румынтәыла иаиааин, арегби азы Европа ачемпионс иҟалеит
Морис Ҟвиҭелашвили аӡынтәи аолимпиатә хәмаррақәа рахь алицензиа иоуит
Алина Урашаӡе аӡынтәи аолимпиатә хәмаррақәа рахь алицензиа лоуит
Калининград имҩаԥгаз аиԥылара аҿы, Қырҭтәыла Урыстәыла 23:6 ҳәа иаиааит | Регби азы европатәи ачемпионат #1TVSPORT
Токиотәи аолимпиада атәымтә азгәыбылҩцәа рыда мҩаԥгахоит
Ашьапылампыл азы Қырҭтәылеи Испаниеи реизгақәа рматч ахь инарышьҭуеит ахәаԥшцәа 30%
Мадрид имҩаҧысуа арегби азы Европа ачемпионат аҿы  Қырҭтәыла аизга Испаниа иаиааит  
Николоз Басилашьвили Доҳатәи атурнир аҿы аиааира игеит
Николоз Басилашьвили Роџьер Федерер даҵаирхеит
Арегби азы аилак ахада ҿыц дамоуп
Арегби азы аилак ахь алхрақәа рҿы аибарххара  - Иракли Абусериӡе идгылаҩцәа аполициа аусзуҩцәа ирҿагылеит  [афото]
Ташкент 10-ҩык ақырҭуа ӡиудоистцәа иқәгылоит
Иакоб Қаџьаиеи Рамаз Зоиӡеи Киев ахьтәы медалқәа ргеит