Адырга: Арегионқәа

Аҷара аиҳабыра рхан аԥхьа имҩаԥысуа акциаҿ аиҿагылара ҟалеит
Аҭыԥантәи уааԥсыра қобулеҭтәи аихамҩа ахҵәахаҿ Қарҭ-Баҭым адәыӷба аиҭаҵра алшара арҭом
Ергнеҭи аинцидентқәа раԥыҟәҟәаареи рызхьаԥшреи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥысуа аиԥылара Ҳельга Мариа Шмид далахәып
Қырҭтәыла 3.3 амагнитуда амч змаз адгьылҵысра ҟалеит
Аҷара атуристтә сезон иахьа аартхоит
Ирҿыцу Қәҭешьтәи жәларбжьаратәи аҳаирбаӷәаза аофициалла иаартуп
Қәҭешь аолимпиатә стандартқәа ирышьашәалахо аӡҭачы аргылара иалагеит
Иракли Ӷарибашвили иахьа Имереҭи ддәықәлоит
Ҭорнике Рижваӡе акоронавирус идбалан
Аих ишаарыцҳаз ала, импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 60 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла агубернатор Малхаз Ҭориа инапынҵақәа шьҭеиҵеит
Рикоттәи аҳапкылҵәаҿы аиҭаҵра ҧкуп
"Намахвангес" аҿагылаҩцәа гәыԥҩык "Енка" абазахь инены, аргыларатә техника аиагара аҿагылара ргәы иҭоуп
Аҷара атуристтә сезон аадыртуеит рашәара 15 рзы
Гумаҭи ақыҭаҿ "Намахвангес" аргылара аҿагылаҩцәа аихатә барикадақәа нхыҵ аиасра ргәы иҭоуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 53 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 24 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Мрагыларатә Қырҭтәыла амуфти ишааицҳаз ала, Дманиси еиҿагылаз аганқәа еинаалеит
Дманиси аҭаларҭашҟа иҵегьы аполициатә мчқәа нагоуп