Адырга: Арегионқәа

Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 11 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Баҭым АИХ ахаҭарнакцәа  ажурналист Вахо Санаиа идгыларазы акциа мҩаҧыргеит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 32 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Накерала ахыҵырҭаҿы ацраҳәага змоу атранспорт ала аиҭаҵра ҟалом
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 32 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Местиатәи амуниципалитет иаҵанакуа ақыҭақәа рҿы асду амшала апроблемақәа цәырҵит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 39 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  47 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Гудаурии Кобии еимыздо амҩа ахҵәахаҿ автотранспорт ала аиҭаҵра ҟалом
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 37 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Аҧыза министр – Аҳәынҭқарра ҳаҧхьаҟагьы аҭыҧантәи ааглыхра иацхраауеит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 55 афактқәа аарҧшуп, ҩыџьа апациентцәа иҧсит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  64 афактқәа аарҧшуп, даҽа хҩык апациентцәа иҧсит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 51 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 314 - Қарҭ иаарҧшуп, 150 – Имереҭи, 95 - Гыртәылеи Хыхьтәи Шәaнтәылеи
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 18 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, хҩык иҧсит
Адунеизегьтәи аҭынха ИУНЕСКО ацентр аспециалистцәа  Гелаҭтәи аберҭыҧ иадҳәаланы Қырҭтәыла иаҭаауеит  
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 86 - Қарҭ иаарҧшуп, 32 – Имереҭи, 18 - Гуриа
Намохвани ақыҭаҿ ГЕС аргылара иақәшаҳаҭым ауааҧсыра акциа мҩаҧыргоит
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 246 - Қарҭ иаарҧшуп, 101 – Имереҭи, 70 - Гыртәылеи Хыхьтәи Шәaнтәылеи