Адырга: АПОЛИТИКА

Маикл Карпентер Ника Мелиа иаанкылара илахьеиқәҵагру хҭысуп ҳәа иҧхьаӡоит
Адам Кинзингер Ника Мелиа иаанкылара игәыҧжәагоу хҭысуп ҳәа иҧхьаӡоит
Азакәанхьчаҩцәа “Амилаҭтә ҵысра” аофис атерриториа иалҵит
Азакәанхьчаҩцәа Ника Мелиа дааныркылеит
Апарламент Иракли Ҕарибашвили иеиҳабыра агәрагара рзаанарҧшит
Саломе Зурабишвили – Литватәи сколлега сиацәажәеит, Қырҭтәыла гәрахаҵарала евроатлантикатә интеграциа амҩа ианыланы ҧхьаҟацара иаҿуп
Иракли Ҕарибашвили  -  Изаамҭаным алхрақәа ирызку азҵаара ҳалацәажәом
Иракли Ҕарибашвили -  Агәра ганы сыҟоуп Илҳам Алиеви ҳареи аӡбара иаша шҳадаҳкыло
Алхрақәа ирыдҳәаланы еиҿкаау аусеилыргаратә комиссиа ҧшьҩык алахәып
Иракли Ҕарибашвили  - Ника Мелиа – апартиа ахантәаҩыс иҟарҵаз акриминал иоуп
Иракли Ҕарибашвили  иҳәамҭала,  Литва Асеим алахәыла иҟаиҵаз аҳәамҭа угәы ҧнажәаратәы иҟоуп
Иракли Ҕарибашвили - Аҵыхәтәантәи 30 шықәса ирылагӡаны агхақәа рацәаны ҟҳҵеит, урҭ рылҵшәақәа рҭыҧқәҵара иахьа ҳаҿуп
Иахьа Апарламент Аиҳабыра ҿыц агәрагара азаанарԥшуеит
Ақырҭуа оппозициаа жәабран 25 рзы имҩаҧыргараны иҟаз акциа ихдырҧеит
Алеко Елисашвили  - Аҧыза-министр иҭыҧ азы кандидатс иқәдыргылаз ауаҩҧсы аоппозициаа ицәымҕуп, дырҿагылоуп, убри аҟынтә, аҭагылазаашьа иаҳа ицәгьахар ауеит
Жигимантас Павилионис  - Ақырҭуа аиҳабыра еиҭах  аоппозициаа ирҿагылар, ииашам ашьаҿақәа ҟарҵар, уи ахә ашәара рықәшәоит
Иракли Кобахиӡе  Қырҭтәыла аконституциатә реформаҿы алагала ду азыҳәан апарламенттә орден  "Ахақәиҭра" ианашьоуп
Карл Ҳарцель  - Иахьазы 2 зҵаарак роуп ахадара змоу: адеескалациеи аиҿцәажәарақәа реиҭалагареи
Саломе Зурабишвили  - Акзаареи ахықәкы анагӡаразы еиқәшаҳаҭны ашьаҿақәа рыҟаҵареи ауп ақәҿиара ҳзаазго
Иракли Ҕарибашвили  -  2012 шықәсазы адемократиатә ҵысра алахәылацәа анеобольшевиктә режим аҟынтә атәыла ихақәиҭыртәит