Адырга: аконфликтқәа

Тоиво Клаар - Амч ахы азымырхәареи ахҵәацәа рызҵаареи Женеватәи адискуссиақәа рҿы ихадоу зҵаарақәа роуп
Импыҵахалоу Орҷосанеи Ҟараԥилеи рааигәара ампыҵахаларатә режим ахаҭарнакцәа изакәаным аусурақәа еиҭалагеит
Лаша Дарсалиа - Женеватәи еилацәажәарақәа раан агуманитартә зҵаарақәа рганахьала апрогресс ҳақәгәыӷуеит
Ампыҵахалаҩцәа Ергнеҭи ақыҭа ааигәара иаанкылаз ҩыџьа атәылауаа Цхинвалтәи аамҭалатәи аԥхьакырҭаҿ иҟоуп
Ергнеҭи имҩаҧысит  Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭра амеханизми азы агәыҧ аиҧылара
28 шықәса раԥхьа Аҟәа каҳаит
Импыҵахалоу Аахыҵ Уаҧстәыла де-факто анапхгара Урыстәылаҟны иҩбоу атәылауаҩразы аиқәшаҳаҭра рыдыркылеит
Иракли Бебуа иуацәа Қырҭтәыла аиҳабыра ахыбра аҧхьа апротесттә акциа мҩаҧыргеит
Кирбали ақыҭа иазаиагәаны аурыс аруаа иааныркылаз Қырҭтәыла атәылауаҩ ихы дақәиҭуп
Аҵара аминистра - Импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы ахатәы бызшәала аҵара аиуреи, ахәыҷқәа ринтересқәеи егьырҭ ашьаҭатәи зинқәеи рыхьчареи рзы Ақырҭуа ган иалшо зегь ҟанаҵоит
Аҳәынҭминистр лаппарат - Ҳгәалсра дууп ампыҵахаларатә режим хаҭарнакцәа Гал араион иҟоу ашколқәа рҿы ақырҭуа бызшәала аҵаразы азин амҭара аӡбара ахьрыдыркылаз
Карл Ҳарцель Цхинвалтәи де-факто анапхгареи Урыстәылеи рахь ааԥхьара ҟаиҵоит "Аахыҵ Уаԥстәыла" административтә аҳәаатә цәаҳәаҿ апунктқәа зегьы аадыртырц
Аҳәынҭәарратә шәарҭадаратә маҵзура ампыҵахаларатә режим ахаҭарнакцәа Хурвалеҭи ақыҭаҿ агәҽанҵаратә банер аргылара афакт шьақәнарӷәӷәеит
Ҭеа Ахвледиани Аԥсны ампыҵахаларатә цәаҳәа иаԥну ақыҭақәа Мужавеи Тҟаишии дырҭааит
Ҭеа Ахвледиани Рухтәи ахәышәтәырҭаҿ алаҵа "Синофарм" лзыҟаҵан
Адәныҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыԥуаҩ Урыстәыла ахада ипрессмаӡаныҟәгаҩ иҳәамҭазы аҭак ҟаиҵеит
Аԥснынтә ҩыџьа арратә маҵзуҩцәеи хҩык атәылауааи рыԥсыбаҩқәа ааган
Импыҵахалоу Аԥсны де-факто аиҳабыра Пицунда иҟоу аҳәынҭқарратә ԥсшьарҭақәеи иаҵанакуа аҵакырадгьыли Урыстәыла арҭар ргәы иҭоуп
Аҳәынҭминистр лаппарат - Егрытәи ацҳаҿ иҟоу аиасырҭа аартуп, импыҵахалоу Аԥснытәи арегион иқәынхо ауааԥсыра аиасра рылшоит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадра амаҵзура – Иахьа инаркны, импыҵахалоу Аҧснынтә Қырҭтәыла ацентртә напхгара изхылаҧшуа аҵакырадгьылахь аиасра рылшоит аиҭаҵра азин змоу ауааҧсыра зегьы