Адырга: Шaрль Мишель

Шарль Мишель Саломе Зурабишвили дылԥылоит
Шарль Мишель Қырҭтәыла ахадеи Аԥыза-министри, апарламент ахантәаҩи, апартиақәа рхаҭарнакцәеи дырԥылоит
«Ақырҭуа гәахәтәы» - Ирҿыцу адокумент ахцәажәара ҳазыхмоуп, анапаҵаҩра ашьҭахь уи уаҳа иԥсаххом
Шарль Мишель – Акомпромиссқәа рыҟаҵара иаамҭоуп, Кристиан Даниелсон амедиациа анагӡаразы Қырҭтәылаҟа дхынҳәуеит
Иракли Ҕарибашвили Европатәи Ахеилак ахада Шарль Мишель диҧылоит  [афото]
Қарҭтәи жәларбжьаратәи аҳаирбаӷәазаҿ Европатәи ахеилак ахада Шарль Мишель инаскьагара ацеремониа мҩаԥган
Шарль Мишель – Хаҭала сара агәра шәсыргар сҭахуп хара имгакәа Қырҭтәыла авакцина шаиуа
Иракли Ҕарибашвили  -  Аоппозициаа рҧылара сазхиоуп,  Шарль Мишель ари аинициативазы ҭабуп ҳәа иасҳәоит
Шарль Мишель -  Шәызынтәгьы ааҧхьара шәысҭоит, уаха ҳаиҧылап, афасилитациантә амедитациашҟа аиасра иаамҭоуп
Шарль Мишель ианиҧылоз, аоппозициаа изаамҭаным алхрақәа ирыдҳәаланы аплебисцит иалацәажәон
Европатәи ахеилак ахада ампыҵахаларатә цәаҳәа иаԥну Хурвалеҭи ақыҭа даҭааит
Иракли Ӷарибашвили Шарль Мишель диԥылеит
Европатәи ахеилак ахада Иракли Ӷарибашвили диԥылоит
Шарль Мишель – Евроеидгыла Қырҭтәыла иадгылар аҭахуп
Орбелианиаа рхан аҿы Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Шарль Мишель диԥылоит
Европатәи ахеилак ахада Қырҭтәыла аофициалтә аиԥыларақәа мҩаԥигоит
Ақырҭуа аоппозициаа агәыҕыра рымоуп Шарль Мишель ивизит атәылаҿы аполитикатә кризис аҭыҧқәҵара иацхраап ҳәа
Европатәи Ахеилак ахада Шарль Мишель Қырҭтәыла ивизит иалагеит
Европатәи Ахеилак ахада Шарль Мишель иахьа Қырҭтәыла даҭаауеит
Европатәи Аилак ахада Қырҭтәылеи, Украинеи, Молдовеи дырҭаауеит