Адырга: Шәaмaхьтәылa

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 508-ҩык рыдбалан, бжьҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 504-ҩык рыдбалан, ԥшьҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 256-ҩык рыдбалан, 7-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 430-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 399-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 391-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 140-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 298 -ҩык рыдбалан
Џьо Баиден  - Қырҭтәыла ацхыраарала атҟәацәа рхақәиҭтәра азҵаараҿы иҟаз апрогресс ҳаҧхьаҟа арегионалтә усеицуразы шьаҭас иҟалап ҳәа ҳгәыҕуеит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 329-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 280-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 237-ҩык рыдбалан
Шәамахьтәыла ахада Никол Ҧашиниан атәыла аҧыза-министрс дҟаиҵеит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 280-ҩык рыдбалан, 99-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 162-ҩык рыдбалан, 106-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 163-ҩык рыдбалан,  126-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 159-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 140-ҩык рыдбалан, 53-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 55-ҩык рыдбалан, 52-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 54-ҩык рыдбалан, 87-ҩык ачымазара иалҵит