Адырга: Шәaмaхьтәылa

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 502-ҩык рыдбалан, иԥсит 43-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 398-ҩык рыдбалан, иԥсит 32-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 860-ҩык рыдбалан, иԥсит 23 -ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 272-ҩык рыдбалан, иԥсит 30-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 799-ҩык рыдбалан, иԥсит 29-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 309-ҩык рыдбалан, иԥсит 70-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1675-ҩык рыдбалан, иԥсит 69-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2117-ҩык рыдбалан, иԥсит 47-ҩык
Џьуаншер Бурҷулаӡе аофициалтә визитла Шәамахьтәыла дыҟоуп
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 232-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 071-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2 074-ҩык ирыдбалан, иԥсит 39-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 517-ҩык рыдбалан, иԥсит 57-ҩык
Шәамахьтәылатәи АИХ - Урыстәылеи Азербаиџьани, Шәамахьтәылеи рлидерцәа абҵара алагамҭазы еиԥылоит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2 066-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 054-ҩык рыдбалан, иԥсит 37-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 192-ҩык рыдбалан, иԥсит 27-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 863-ҩык рыдбалан, иԥсит 42-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 217-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  903-ҩык рыдбалан, иԥсит 43-ҩык