Адырга: Сaломе Зурaбишвили

Саломе Зурабишвилии Шарль Мишели иформалым аиҧылара мҩаҧыргеит
Саломе Зурабишвили -  Қырҭтәылаҿ Евроеидгыла  алахәызаара аизырҳара ҳтәыла апрогресси аҿиареи иазку ашьҭымҭа бзиоуп  
Саломе Зурабишвили  Европатәи Ахеилак ахада Шарль Мишель диҧылеит [авидео]
Саломе Зурабишвили – Уаҵәтәи амш Қырҭтәыла евроинтеграциазы аҵакы ду амоуп, уи аҧхьа, иахьа, апарламент аҿы иҟалаз ахҭысқәа ҳтәыла иаҧырхагоуп
Саломе Зурабишвили - Европатәи ахеилаки Украинеи Молдовеи рхадацәа Баҭым имҩаԥысран иҟоу реиԥылара садгылоит
Жәлар рыхьчаҩ – Атәыла ахадеи сареи гәаартыла ҳаицәажәеит
Саломе Зурабишвили  Орбелианиаа рхан аҿы Нино Ломџьариа дылҧылоит
Саломе Зурабишвили -  Леқсо Лашкарава иҧсра  - атәылазы арыцҳара дууп, аусеилыргара мҩаҧганы, абри арыцҳара зхароу ауаа зегьы ахьырхәра ҕәҕәа рыҭатәуп
Саломе Зурабишвили,  хаҭала,  ателеҭыхҩы Леқсо Лашкарава  иҭаацәара дрыдашшылеит
Саломе Зурабишвили – Аҭынчрачаҧаратә миссиаҿы ҳалахәызаара хыркәшоуп, аха, ҳакзаареи ҳаигылареи хыркәшахом
Вахтанг Гомеалури иажәақәа рыла, Саломе Зурабишвилии иареи ԥхынгәы 5-6 рзы иҟалаз ахҭысқәа рыхцәажәеит
Саломе Зурабишвили – Ҳара уажәгьы иаҳзеилымкааит аиҿагылара акгьы шаҳнамҭо,  ҳҧеиҧши атәыла аидҵареи ҳаналацәажәо иазҧхьагәаҳҭом аибазыӡырҩреи аицынхареи ҳзымҵар абри ахықәкы анагӡара шҳалымшо
Саломе Зурабишвили – Амчылара ҟамлароуп, сара аҭыҧ змоу ахҭысқәеи амчылареи сақәыӡбоит
Саломе Зурабишвили  Еммануел Макрон диҧылеит  [авидео]
Саломе Зурабишвили – Қырҭтәыла Евроеидгыла ахь аинтеграциа апроцесс аҿы аконкреттә шьаҿақәа рыҟаҵара иазыхиоуп
Владимир Зеленски иҳәамҭала, Қырҭәтылеи Украинеи  абахҭақәа ирҭаку абаандаҩцәа хара имгакәа рыҧсадгьылахь ихынҳәуеит
Владимир Зеленски – Киеви Қарҭи рыбжьара аполитикатә диалог аимпульс ҿыц аиуеит, ҳара астратегиатә партниорра аформат аконкреттә проектқәа рыла ахарҭәаара ауп ҳасабтәс  иҳамоу  
Саломе Зурабишвили  Владимир Зеленски Қырҭтәылаҟа дааиҧхьеит
Қырҭтәыла ахада Украина даҭааит
Қырҭтәыла ахада Украинахь ддәықәлоит