Адырга: Сaломе Зурaбишвили

Иракли Ӷарибашвили иҟаиҵаз аҳәамҭала, Баиден иԥшьгарала имҩаԥысуа адемократиазы асаммит ахь Саломе Зурабишвили ддәықәлоит
Саломе Зурабишвили – Саакашвили Горитәи агоспиталь ашҟа ииагара садгылоит
Саломе Зурабишвили – Аофициалтә хаҿқәак иҟарҵо аҳәамҭақәа  ажәлар рыгәҭа  аилымкаареи аибарххареи агәынамӡареи рхылҵуеит, сара уи даараӡа сгәы иалоуп
Саломе Зурабишвили лҳәамҭала, лара Михаил Саакашвили иаҳаҭыр лазырҟәо акадрқәа  раларҵәара дақәшаҳаҭым
Саломе Зурабишвили Иунеско аҿы данықәгылаз, кавказтәи абызшәақәа рымш аԥҵара аԥшьгарала дықәгылеит
Саломе Зурабишвили – Сгәы ишаанаго ала,  2008  шықәсатәи аибашьра ашьҭахь  лабҿаба иубарҭахеит Қырҭтәыла ахьчаразы аӡәгьы аибашьра дшаламго
Саломе Зурабишвили  Парижтәи Аҭынчра афорум лхы алалырхәоит
Қырҭтәыла ахада актәи аҳәынҭқарратә визитла Кипртәи ареспублика даҭааит
Қырҭтәыла ахада,  Коба Давиҭашвили иҧсрашьҭахь Аҳаҭырқәҵара аорден ианалшьеит
Саломе Зурабишвили Каха Калаӡе аиааира агара идылныҳәалеит
Саломе Зурабишвили аиҧыларақәа мҩаҧылгеит
Саломе Зурабишвили - Ҳаззегьы араҳаҭра, аҭынчра иаҳҵароуп, абри асҭеит абжьы, абри алысхит
Саломе Зурабишвили  Женева, Аџьаус азы Жәларбжьаратәи аиҿкаара агенералтә директор диҧылеит 
Саломе Зурабишвили  Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара амаӡаныҟәгаҩ хада дылҧылеит
Австриа ахада Ҳофбургтәи ихан аҟны Қырҭтәыла ахада лаҳаҭыр азы аԥылара аофициалтә церемониа мҩа́ԥган
Қырҭтәыла ахада аофициалтә визитла Австриаҟа ддәықәлеит
Саломе Зурабишвили  НАТО Арратә комитет ахантәаҩы, адмирал  Роб Бауер диҧылеит
Орбелианиаа рхан аҟны Монтенегро ахада иԥылара аофициалтә церемониа мҩаԥысит
Саломе Зурабишвили – Иацтәи алхрақәа раан ақырҭуа жәлар аадырҧшит дара аилаҩынтәреи, аиҿагылареи, амчылареи, аполиаризациеи акәымкәа, аҭынчреи аҭышәынтәалареи ишадгыло
Саломе Зурабишвили – Иахьатәи алхрақәа рыла аполиаризациа аҵыхәа ҧҵәазароуп, сара адеполиаризациа сыбжьы асҭеит