Адырга: Импыҵaхaлоу Аҧсны

Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  108 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус даҽа 108-ҩык ирыдбалоуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус даҽа 127-ҩык ирыдбалоуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус даҽа 141-ҩык рыдбалоуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус даҽа 179-ҩык рыдбалоуп, аӡәы иԥсҭазаара далҵит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  169 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, пациентк дыҧсит
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус даҽа 148-ҩык рыдбалоуп, рыԥсҭазаара иалҵит ԥшьҩык апациентцәа
Қырҭтәыла анапхгара Аҧсны  де-факто аиҳабыра амца арцәараҿы ирыцхраарц ихиоуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  95 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 150 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 4ҩык апациентцәа иҧсит
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус даҽа 112-ҩык ирыдбалоуп, рыԥсҭазаара иалҵит ҩыџьа апациентцәа
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус даҽа 104-ҩык ирыдбалоуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  109  афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны даҽа  101ҩык акоронавирус рыдбалоуп, хҩык апациентцәа иҧсит
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус даҽа 124-ҩык рыдбалоуп
Ҭырқәтәыла ацҳаражәҳәаҩ – Ҭырқәтәыла Қырҭтәыла атерриториатә акзаара иазханаҵоит, импыҵахалоу атерриториақәа афинанстә сервисқәа рыҭара хаангьы иақәшаҳаҭхом
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус даҽа 140-ҩык рыдбалоуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус даҽа 92-ҩык рыдбалоуп, аӡәы иԥсҭазаара далҵит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 75  афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  98 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, пациентк дыҧсит