Адырга: Азербaиџьaн

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 514 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 15-ҩык иԥсит
Иракли Ҕарибашвили Илҳам Алиев диҧылоит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 963 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 2 091-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 1 392 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 2 274-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 2 047 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 39-ҩык рыԥсҭазаара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 2 293 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 31-ҩык рыԥсҭазаара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 2 206 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 2 595 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 1 073-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 2 035 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 2 392 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 1 063-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 2 146 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 838-ҩык ачымазара иалҵит
Азербаиџьан акоронавирус  1129 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа  22ҩык апациентцәа иҧсит
Азербаиџьан акоронавирус  1 759 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 1 429 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 17-ҩык рыԥсҭазаара иалҵит
Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Азербаиџьан акоронавирус  1 185 афактқәа аарҧшуп, 20ҩык иҧсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 733 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 265-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 314 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 278 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Азербаиџьан акоронавирус 144 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Туркменистани Израили "Аладатәи агазтә корридор" аиқәыршәаҩцәас иҟалар ауеит