Адырга: aоппозициa

«Қырҭтәылазы аҵысреи» «Амилаҭтә ҵысреи» рхаҭарнакцәа Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аԥхьа акциа мҩаԥыргоит
Мамука Мдинараӡе игәаанагарала, аоппозициаа рҽазкра алҵшәа ахылымҵит
Мамука Мдинараӡе -  Ҳара арадикализм ҳҽалаагалар ҳҭахым
Аоппозициа апротесттә акциақәа ирыдҳәаланы рпланқәа рыҧсахит
Шәамахьтәыла аоппозициаа рхаҭарнакцәа ахада дырԥылоит
Анапхгара аҭагылазаашьа аҭышәныртәаларазы ашьаҿа ҟарҵар, аоппозициаа акциақәа реихшанҵа рыԥсахуеит
Арчил Ҭалакваӡе  аоппозициаа ирыдигалеит апарламент ашҟа ихынҳәырц
Иракли Ҕарибашвили  -  Изаамҭаным алхрақәа ирызку азҵаара ҳалацәажәом
Арчил Ҭалакваӡе аоппозициа  рахь ааҧхьара ҟаиҵеит аусеилыргаратә комиссиа аусура рхы аладырхәырц
Арчил Ҭалакваӡе  - Аоппозициаа аоппозициас иҟазар рҭахым
Авице-спикер иҳәамҭала,  аоппозициа апарламент иалаларц азыҳәан иаҭаху зегьы ҟаҵатәуп
Арчил Ҭалакваӡе  -  Иааиуа амшқәа рзы даҽа оппозициатә партиакгьы апарламент иалалап ҳәа сгәыҕеит
"Ақырҭуа гәахәтәы" ахаҭарнакцәа агәыҕра рымоуп аоппозициа апарламент иалалап ҳәа
Гьаргь Гахариа ишиҳәаз ала, аоппозициа апарламент иалалар, уи атәыла адемократизациазы крызҵазкәа шьаҿахоит
«Ақырҭуа гәахәтәы» аоппозициа рҟны аиҿцәажәарақәа рынагӡара иазыхиоуп
Михаил Саакашвили  - Хара имгакәа, аоппозициа, ажәлар иалырхыз азакәантә мчы ҳасабала апарламент аҿы итәазаауеит
Джеимс Аппатураи  -  Аоппозициа апарламент абаикот ахьазыҟарҵо абри аҩыза атәылақәа НАТО иалам
Аоппозициa иaшьҭaнеиуa еиҧылaрa мҩaҧнaгоит
Ҭинa Бокучaвa – Ивaнишвили бжьыкгьы aҕьычрa илымшaрц aзы, ҳпaртиaқәa рыбжьқәa мaцaрa aкәымкәa, aлхыҩ цыҧхьaӡa ибжьыгь ҳaхьӡоит
Кели Дегнaн -  Аоппозициa aхaҭaрнaкцәa, дaрa рплaтформa хшыҩзышьҭрa aзуны, aлхрaқәa рҿы aиaaирa ргaр aуaaҧсырa хырҳaгaрaс ироуa рaрҳәaп ҳәa сгәыҕуеит