Жозеф Борель - Евроеидгыла адгылоит Женеватәи жәларбжьаратәи адискуссиа аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла иҟоу аилацәажәарақәа рформат
Жозеф Борель - Евроеидгыла адгылоит Женеватәи жәларбжьаратәи адискуссиа аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла иҟоу аилацәажәарақәа рформат

Украина иҟоу аҭагылазаашьеи, Ҟрымтәи аннексиеи, аҳәаа ааигәара Урыстәыла арратә мчқәа рконцентрациеи ирыдҳәаланы агәынамӡара аасырԥшуеит,  – иҳәеит Евроеидгыла адәныҟатәии ашәарҭадаратәи зҵаарақәа рзы Европа иреиҳаӡоу ахаҭарнак Жозеф Борель.

Иажәақәа рыла, Евроеидгыла Украина ахьыԥшымреи, акзаареи, асуверенитети атерриториатә акзаареи ирыдгылоит.

“Беларус иҟоу арепрессиақәеи ауаҩытәыҩса изинқәа реилагареи нагӡоит. Евроеидгыла азеиԥш позициа амоуп, ҳҳәаақәа рааигәара Лукашенко ирежим иабзоураны ишьақәгылаз амиграциатә кризис хыркәшароуп. Ашьхатә Ҟарабах азҵаара инамаданы, аганқәа рахб ааԥҳьара ҟаҳҵоит ахымца аанкылара аииқәшаҳаҭра пату ақәырҵарц. Евроеидгыла иадгылоит Женеватәи жәларбжьаратәи адискуссиа аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла иҟоу еилацәажәарақәа рформат, Молдоватәи ареспубликаҿ Приднестровиетәи аимак аҭыԥқәҵара апроцесс. Арегион аҿы аҭышәынтәалара Аусеицуреи ашәарҭадареи рзы Европатәи еиҿкаара азы ихадоу приоритетқәа иреиуоуп,” – иҳәеит Борель.

Акомментари аҟаҵара