Жәыргьыҭтәи алабораториаҿ акоронавирус азы игәаҭан 357-ҩык ауаа, урҭ рахьтә ари адиагноз 8-ҩык ирзышьақәыргылан
Жәыргьыҭтәи алабораториаҿ акоронавирус азы игәаҭан 357-ҩык ауаа, урҭ рахьтә ари адиагноз 8-ҩык ирзышьақәыргылан

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла Жәыргьыҭтәи аинфекциатә  ахәышәтәырҭаҿ акоронавирус азы игәаҭан 357-ҩык ауаа, урҭ рахьтә ари адиагноз 8-ҩык ирзышьақәыргылан. Ари атәы ааицҳаит агубернатор инапынҵақәа назыгӡо Малхаз Ҭориа.

Акоронавирус ззышьақәзырҕәҕәаз дреиуоуп ахәыҷы.

Егьырҭ Сабериотәи акластер иадҳәалоуп. Урҭ рҟынтә  џьоукы Егрыгес аусуҩцәа роуп.

Акомментари аҟаҵара