Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча ареабилитациа ашьҭахь зеиҧшрахо

Жәыргьыҭтәи аботаникатә баҳча ареабилитациа алагеит.

Апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны абаҳча иахьаҵанакуа ахыбрақәеи, ӡылеиқәыршәаратә системеи, иҧсабаратәым аӡиеи ахыбра халеи дырҽеиуеит.

Арегионалтә аҿиареи аинфраструктуреи рминистрра адыррақәа рыла, атуристцәа рзы еиҿыркаауеит амҩахәасҭақәа. Абаҳча аҩналарҭа аҿы дыргылоит акассақәеи ахьчаҩцәа рзы аҭыҧқәеи.

Арегионалтә аҿиареи аинфраструктуреи рминистр Зураб Алавиӡе иҟаиҵаз аҳәамҭала, Жәыргьыҭ ақалақь аҿы ҳаамҭазтәи астандартқәа ирышьашәалоу, аинфраструктура бзиа змоу аботаникатә баҳча дыргылоит .

Акомментари аҟаҵара