Заза Гахелаӡе иҭаацәара алхәылацәа акциа мҩаԥыргоит
Заза Гахелаӡе иҭаацәара алхәылацәа акциа мҩаԥыргоит

Заза Гахелаӡе иҭаацәара алхәылацәа акциа мҩаԥыргоит. Акциа алахәылацәа Цхинвалтәи дефакто арежим изакәанымкәа атҟәараҿы ирымоуп Қырҭтәыла атәылауаҩ зыԥшра ҟамҵакуа иоужьҭреи, анапхгара рҟынтә иашьашәалоу ашьаӡақәа рыҟаҵара иаҳәоит.

Заза Гахелаӡе иҭаацәара алахәылацәа ркциеи рныҟәареи Самҭавистәи аныхабаа ааигәара ихыркәшахоит.

Акомментари аҟаҵара