Хара имгакәа Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы Васил Маҕлаҧериӡе иавтортә проект  - «Ҳ-Қырҭтәыла» иалагоит

Хара имгакәа Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы Васил Маҕлаҧериӡе иавтортә проект  – «Ҳ-Қырҭтәыла» иалагоит. Адокументалтә сериал «Абырфынтә мҩа ду кавказтәи амагистраль  —  Дариалынтә  Хорнабуџьи аҟынӡа».

Адокументалтә фильмқәа Қырҭтәыла ашьақәгылара аҭоурыхи, адунеи аҿы имҩаҧысуаз ахҭысқәа атәылазы ирымаз анырреи, ақырҭуаа рыҧсҭазаашьеи рыбзазареи иазкны иаҳзеиҭарҳәоит. Асериал иҳнардыруеит атәыла агеографиеи, аҧсабареи, акультуратә ҭынхеи, Қырҭтәыла акультуратә қәыҧшылареи.

Акомментари аҟаҵара