Урыстәылaтәи aих ишaaрыцҳaз aлa, Шәaмaхьтәылеи Азербaиџьaни aгумaнитaртә  агуманитартә хықәкы аманы ахымца аамҭала аанкыларазы еиқәшаҳаҭхеит
Урыстәылaтәи aих ишaaрыцҳaз aлa, Шәaмaхьтәылеи Азербaиџьaни aгумaнитaртә  агуманитартә хықәкы аманы ахымца аамҭала аанкыларазы еиқәшаҳаҭхеит

Шәaмaхьтәылеи Азербaиџьaни рыдәныҟатәи аусқәа рминистрцәа aгумaнитaртә  агуманитартә хықәкы аманы ахымца аамҭала аанкыларазы еиқәшаҳаҭхеит. Ермантәылеи, Азербаиџьани, Урыстәылеи рыдәныҟатәи аусқәа рминистрцәа реицәажәара жәа-сааҭк инарзынаԥшуа ицон. Ари атәы аарыцҳаит Урыстәылaтәи aих.

Аицәажәарақәа Москва мҩаҧысит.

Аих ишаарыцҳаз ала, ахымца ааныркылоит жьҭаара 10 асааҭ 12:00 рзы агуманитартә хықәкы аманы атҟәацәеи иҭахази Аџьар Ҟаԥшь абжьаҟазарала реиҭныԥсахларазы.

 

Акомментари аҟаҵара