Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 24 439-ҩык
Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 24 439-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 24 439-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус ала иԥсит 697-ҩык.

Апандемиа иалагеижьҭеи иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан   5 585 799-ҩык иреиханы, иԥсхьеит 137 262-ҩык апациентцәа.

Акомментари аҟаҵара