Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 23 962-ҩык, 725-ҩык иԥсит
Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 23 962-ҩык, 725-ҩык иԥсит

Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 23 962-ҩык, 725-ҩык иԥсит.

Апандемиа иалагеижьҭеи иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан  5 682 000-ҩык иреиханы, 5 121 000-ҩык иреиҳаны ачымазара иалҵхьеит, иԥсхьеит 140 041-ҩык апациентцәа

Акомментари аҟаҵара