Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 23 543-ҩык, 672-ҩык иԥсит
Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 23 543-ҩык, 672-ҩык иԥсит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус ала иԥсит 672-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 23 543-ҩык, 672-ҩык иԥсит

Апандемиа иалагеижьҭеи иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан  5 538 000-ҩык иреиханы, 5 миллионҩык иреиҳаны ачымазара иалҵхьеит, иԥсхьеит 135 886-ҩык апациентцәа.

Акомментари аҟаҵара