Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 17 594-ҩык, 548-ҩык иԥсит
Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 17 594-ҩык, 548-ҩык иԥсит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 17 594 афакт ҿыцқәа аарҧшын, иԥсит 548-ҩык.

Москва иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла рыԥсҭазаара иалҵит 88-ҩык.

Иахьазы Урыстәыла акоронавирус ала ичмазаҩуп 335 508-ҩык.

Акомментари аҟаҵара