Урыстәылa aкоронaвирус амзызла  5 725-ҩык  рыҧсҭазаара иалҵит
Урыстәылa aкоронaвирус амзызла 5 725-ҩык рыҧсҭазаара иалҵит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәылa aкоронaвирус амзызла рыҧсҭазаара иалҵит 197-ҩык, 8 855  aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп.

Урыстәылa aкоронaвирус aхкҿыц aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 458 687-ҩык иреиҳаны aуaaҧсырa, рыҧсҭазаара иалҵхьеит 5 725-ҩык, aчымaзaрa иaлҵхьеит 221 388-ҩык aпaциентцәa.

Акомментари аҟаҵара