Урыстәыла акоронавирус 36 339-ҩык рыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит 1 036 -ҩык
Урыстәыла акоронавирус 36 339-ҩык рыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит 1 036 -ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус 36 339-ҩык рыдбалан, 28 895-ҩык ачымазара иалҵит.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла рыԥсҭазаара иалҵит 1 036 -ҩык.

Апандемиа иалагеижьҭеи  Урыстәыла акоронавирус рыдбалан  8 131 000-ҩык иреиҳаны, ачымазара иалҵхьеит 7 091 000ҩы́к ирериҳаны, рыԥсҭазаара  иалҵхьеит 227 389-ҩык апациентцәа.

Акомментари аҟаҵара