Урыстәыла акоронавирус 32 136-ҩык ирыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит 1 184-ҩык
Урыстәыла акоронавирус 32 136-ҩык ирыдбалан, рыԥсҭазаара иалҵит 1 184-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус 32 136-ҩык ирыдбалан, 28 070-ҩык ачымазара иалҵит.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла рыԥсҭазаара иалҵит  1 184-ҩык.

Апандемиа иалагеижьҭеи  Урыстәыла акоронавирус рыдбалан  9 833 749-ҩык, ачымазара иалҵхьеит  8 530 476-ҩык.

Акомментари аҟаҵара