Урыстәыла акоронавирус  23 586 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  481ҩык апациентцәа иҧсит
Урыстәыла акоронавирус  23 586 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  481ҩык апациентцәа иҧсит

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Урыстәыла  23 586 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  481ҩык апациентцәа иҧсит.

Афакт ҿыцқәа реиҳара Москва ауп  ахьаарҧшу,  аха, уезгьы, ашәахьа инаркны Москва ашколқәа аадыртраны иҟоуп.

Аепидемиа ҟалеижьҭеит Урыстәыла акоронавирус ҿыркааит 3 568 209ҩык ауааҧсыра, урҭ рҟынтә 2 960 431ҩык ачымазара иалҵхьеит,  65 566ҩык иҧсит.

 

Акомментари аҟаҵара