Украина ахада  Владимир Зеленски Баҭым даҭааит  
Украина ахада  Владимир Зеленски Баҭым даҭааит  

Украина ахада  Владимир Зеленски Баҭым даҭааит.

Баҭымтәи жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәазаҿы иара диҧылеит Аҷара аиҳабыра рнапхгаҩы Ҭорнике Рижваӡе.

Владимир Зеленски Қырҭтәыла даҭааит атәыла ахада Саломе Зурабишвили лааҧхьара ала.

Иахьа Украина ахада 17-тәи Баҭымтәи жәларбжьаратәи аконференциа ихы алаирхәоит.

 

 

 

Акомментари аҟаҵара