Важа-Ҧшавела имҩаду аҿы,  «Амилаҭтә ҵысра» акциа ахьымҩаҧысуа аҭыҧаҿ, ақалақьуаа акорпус аҿы  Кахи Калаӡе ипатреҭи адҩылеи  «Аҩны шәыҟаз» зну аплакат цәырыргеит
 Важа-Ҧшавела имҩаду аҿы,  «Амилаҭтә ҵысра» акциа ахьымҩаҧысуа аҭыҧаҿ, ақалақьуаа акорпус аҿы  Кахи Калаӡе ипатреҭи адҩылеи  «Аҩны шәыҟаз» зну аплакат цәырыргеит

Важа-Ҧшавела  имҩаду аҿы  «Амилаҭтә ҵысра» еиҿыркааз акциа мҩаҧысуеит.

Убри аамҭазы, ааигәара игылоу акорпус аҿы инхо ауааҧсыра,  Кахи Калаӡе ипатреҭи адҩылеи  «Аҩны шәыҟаз» зну аплакат цәырыргеит.

Асааҭ  14:00 рзы  Важа-Ҧшавела ибаҟа аҧхьа еизеит  «Амилаҭтә ҵысра» адгылаҩцәа. Иацы апартиа ахантәаҩы Ника Мелиа ишааицҳаз ала, есымша еиуеиҧшым аҭыҧқәа рҿы акциақәа мҩаҧыргоит.

 

Акомментари аҟаҵара