Тоиво Клаар  - Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рҳәааҿ аҭагылазаашьа цәгьоуп, аганқәа рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит аҽынкылара аадырԥшырц
Тоиво Клаар - Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рҳәааҿ аҭагылазаашьа цәгьоуп, аганқәа рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит аҽынкылара аадырԥшырц

Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рҳәааҿ иҟоу аҭагылазаашьа иадҳәаланы Евроеидгыла агәынамӡара аанарԥшуеит.

” Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рҳәааҿ аҭагылазаашьа цәгьоуп.  Даҽазнык аганқәа рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит аԥсыҭбарақәа ҟамларц азы аҽынкылара аадырԥшырц, аконструктивтә диалог иалагарц. Евроеидыла аганқәа рыцхрааразы изиоуп,” – иҩит Тоиво Клаар.

Акомментари аҟаҵара