Цәыббра 9 рзы Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 405 877-ҩык
Цәыббра 9 рзы Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 405 877-ҩык

Цәыббра 9 рзы иҟоу аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1405877​​-ҩык ауааҧсыра,  – ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр аҟынтә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла алаҵа рзыҟаҵан 24670-ҩык.

Иасыз уахи-ҽни рыла Қырҭтәыла акоронавирус 2 455 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 4 427-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит, иԥсит 58-ҩык.

Акомментари аҟаҵара