Цәыббра 16-17 рзы Қырҭтәыла амш цәгьахоит
Цәыббра 16-17 рзы Қырҭтәыла амш цәгьахоит

Қырҭтәыла Аҧсабаратә лагылазааразы амилаҭтә агентра адыррақәа рыла, цәыббра 16-17 рзы атәылаҿы амш цәгьахоит, ҭыҧқәак рҿы ақәоуреи, акырцхи, афырҭыни иазыҧшуп.

Амшын аҿы  2-3 абалл ашторм ҟалоит.

Ақәоура амшала Қырҭтәыла аӡиасқәа хыҵыр ауеит,  ашьхаҳаракыратә раионқәа рҿы адгьылбгара ашәарҭара иҟоуп.

Акомментари аҟаҵара