Цәыббра 11-12 рзы Қырҭтәыла амш цәгьахоит, регионқәак рҿы акырц леиуеит
Цәыббра 11-12 рзы Қырҭтәыла амш цәгьахоит, регионқәак рҿы акырц леиуеит

Аҧсабаратә лагылазаара амилаҭтә агентра адыррақәа рыла, цәыббра  11 инаркны  13нӡа Қырҭтәыла ақәа ауеит, регионқәак рҿы акырц леиуеит.

Цәыббра 12 рзы аҳауа атемпература каҳауеит  +21, +26 градус аҟынӡа,  цәыббра 13 инаркны атәыла зехьынџьара   +24, +29 градус ҧхаррахоит.

Акомментари аҟаҵара