Шәамахьтәыла атәымтәылауаа рзы  аҳәаа аанартит
Шәамахьтәыла атәымтәылауаа рзы  аҳәаа аанартит

Шәамахьтәыла атәымтәылауаа рзы  аҳәаа аанартит, – ари аинформациа аланарҵәеит Шәамахьтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра.

«Иахьарнахыс атәымтәылауаа аҳаимҩалагьы адгьылмҩалагьы Шәамахьтәыла инеир рылшоит. Убри атәыҳәан, атәымтәылауаа аҵыхәтәантәи 72 сааҭ рыҩнуҵҟала иҟаҵаз PCR атест амапкратә аҭак цәырыргароуп», —  иануп аҳәамҭаҿы.

 

Акомментари аҟаҵара