Шьалуа  Папуашвили - «Амилаҭтә ҵысра» - ауаҩи, аҳәынҭқарреи, ауахәамеи ирҿагыланы иқәҧо аполитикатә мчуп
Шьалуа  Папуашвили - «Амилаҭтә ҵысра» - ауаҩи, аҳәынҭқарреи, ауахәамеи ирҿагыланы иқәҧо аполитикатә мчуп

««Амилаҭтә ҵысра» – ауаҩи, аҳәынҭқарреи, ауахәамеи ирҿагыланы иқәҧо аполитикатә мчуп,  — иҳәеит «Ақырҭуа әгахәтәы» ажәлар рҟны аимадарақәа рзы амаӡаныҟәгаҩ  Шьалуа  Папуашвили.

Папуашвили,  иҳәамҭала, убри азоуп жьҭаара  30 рзы мацара акәымкәа, жьҭаара  27 асааҭ 17:00  рзы, Ахақәиҭра ашҭаҿы  ажәлар рыла ауаажәларратә позициа  аарҧшра  аҵакы ду замоу.

«Дара ридеологиеи рпартиеи азы ауаҩы изакәызаалак ҵакык имам. Дара амчра анрымазгьы, аоппозициаҿы ианыҟазгьы ауаа ирҿагыланы иқәҧон. Дара аҳәынҭқаррагьы иаҿагылоуп, шәахәаҧш апарламенти, атәыла ахадеи, аӡбареи, аиҳабыреи ишрызныҟәо.  Абри аидеологиеи аҵысреи ауахәамагьы иаҿагылоуп, уажәааны, ишиашо ауахәамеи Апатриархиеи иажәылеит.

Убри азоуп жьҭаара  30 рзы мацара акәымкәа, жьҭаара  27 асааҭ 17:00  рзы, Ахақәиҭра ашҭаҿы  ажәлар рыла ауаажәларратә позициа  аарҧшра  аҵакы ду замоу», — иҳәеит Шьалуа Папуашвили.

 

Акомментари аҟаҵара