Саломе Зурабишвили -  Қырҭтәылаҿ Евроеидгыла  алахәызаара аизырҳара ҳтәыла апрогресси аҿиареи иазку ашьҭымҭа бзиоуп  
Саломе Зурабишвили -  Қырҭтәылаҿ Евроеидгыла  алахәызаара аизырҳара ҳтәыла апрогресси аҿиареи иазку ашьҭымҭа бзиоуп  

Қырҭтәылаҿ Евроеидгыла  алахәызаара аизырҳара ҳтәыла апрогресси аҿиареи иазку ашьҭымҭа бзиоуп, — Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили ари аҳәамҭа ҟалҵеит Европатәи Ахеилак ахада Шарль Мишели лареи реиҧылара инамаданы.

Атәыла ахада Европатәи Ахеилак ахада Шарль Мишель авизит азы ҭабуп ҳәа иалҳәеит асоциалтә аҳа  «Твиттер» аҿы.

«Иахьатәи амш Қырҭтәыла европатәи аҧеиҧш азы аҵакы ду амоуп. Европатәи Ахеилак ахада абри апроцесс алахәызааразы ҭабуп ҳәа иасҳәоит.  Қырҭтәылаҿ Евроеидгыла  алахәызаара аизырҳара ҳтәыла апрогресси аҿиареи иазку ашьҭымҭа бзиоуп.  Апроблемақәа шыҟоугьы, абри ашьҭымҭа аҽаҧсахуам», — илҩит  Саломе Зурабишвили.

 

 

 

 

Акомментари аҟаҵара